ANBI-gegevens
Naam: Evangelische Gemeente de Rank
Bezoekadres en postadres: Op de keppels 1, 9101 DG Dokkum
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer): 850210896
Registratienummer Kamer van Koophandel: 51878984


Website: www.evgderank.nl
Email: info@evgderank.nl


Doelstelling
Het kerkgenootschap (hierna ook te noemen: ‘de gemeente’) stelt zich ten doel: het verkondigen van de boodschap van Jezus Christus dit op grondslag van de Bijbel als Gods Woord. De gemeente probeert dit doel te bereiken onder andere door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Bestuurssamenstelling
Huidige bestuursleden: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Het werk van bestuursleden geschiedt volledig onbezoldigd en op vrijwillige basis.

Geldmiddelen
De inkomsten van de gemeente bestaan uit:
- bijdragen van leden: vrijwillige giften en collectes
- huurinkomsten
- andere inkomsten.


Het beheer van het vermogen
• Een boekjaar van het kerkgenootschap is gelijk aan een kalenderjaar.
• Aan het einde van ieder boekjaar wordt door de penningmeester de jaarrekening opgemaakt.
• De jaarrekening en begroting worden door het bestuur vastgesteld.
• Het bestuur laat éénmaal per jaar de financiële administratie controleren door een vanuit de gemeente benoemde kascommissie.
• Alle financiële bescheiden worden 10 jaar bewaard.
• Het bestuur legt in de jaarlijks vergadering aan de leden van de gemeente rekening en verantwoording af van haar financieel beheer en presenteert ook de begroting voor het komende jaar.
• De gemeente heeft geen winstoogmerk.


De besteding van het vermogen
De penningmeester is belast met het beheer en de administratie van de geldmiddelen van de gemeente. Hij ontvangt giften, collectes & andere inkomsten en is bevoegd uitgaven voor de gemeente te doen.

Het inkomende geld wordt bijna geheel uitgegeven aan de instandhouding van het gebouw. Eventuele overschotten worden gebruikt voor tekorten in volgende jaren en/of aan onderhoud van het gebouw.

Eens per kwartaal brengt de penningmeester financieel verslag uit aan het bestuur en worden in geval van calamiteiten deze besproken (indien nodig ook op andere momenten).

Het beleidsplan De Evangelische Gemeente De Rank wil een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten in een sfeer van liefde en geborgenheid. Waar het veilig is om de noden van het leven bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken.

Waar mensen kunnen groeien in roeping en bedieningen en leren om als bouwstenen te functioneren in de gemeente en ook in de maatschappij.

Waar in de kerkdiensten, die elke zondagmorgen worden gehouden, mensen worden opgebouwd in hun geloof om een vredig en rustig leven te leiden en God de Schepper te aanbidden en te danken.

Een belangrijke taak vervult ook het pastoraat, dat in principe dagelijks bereikbaar is. Men kan hier terecht  voor een gesprek of gebed voor de nood van het leven.

Voor de komende periode continueert Evangelische Gemeente De Rank het organiseren van onder andere:

• Samenkomsten (kerkdiensten) op zondagmorgen of een ander moment in de week.
• Bidstonden voor de gemeente op dinsdagavond. Waar gebeden wordt voor diverse punten die op dat moment actueel zijn voor zowel de gemeente als ook de samenleving.
Kinderwerk en tienerwerk tijdens de zondagse samenkomsten.
Regelmatig worden er, tijdens het winterseizoen, Bijbelstudies georganiseerd.
Eén keer per jaar wordt er een Tegekkebijbelweek georganiseerd voor de kinderen t/m 12 jaar.

Download Financiële gegevens 2020
Download Financiële gegevens 2021